คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ผศ. ดร.  ชนิดา ปโชติการ

จบการศึกษา

 • ปริญญาเอกสาขา Human Nutrition
 • ปริญญาโท Food Science and Technology จากมหาวิทยาลัย Mississippi State, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์สาขา International Health จากมหาวิทยาลัย Alabama at Birmingham

ได้รับวุฒิบัตรประกอบวิชาชีพนักกำหนดอาหาร( Licensed Dietitian) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand ,CDT) จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานเคยเป็นนักกำหนดอาหารประจำสถานีอนามัยคลีนิกแม่และเด็ก (Clinic Women Infant and Child ,WIC) ในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 ปี

เป็นนักกำหนดอาหารเฉพาะโรคไต บริษัท Kidney Care และ Renal Care ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 ปี

ปัจจุบัน

 • เป็นประธานหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ Nutrition and Dietetics (โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด) สถาบันโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมผู้ให้ความรู้เบาหวาน
 • กรรมการสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหาร
 • กรรมการจัดทำมาตรฐานฝ่ายโภชนาการ
 • กรรมการโครงการอบรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโภชนบำบัด/โภชนคลินิคในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พันตรีหญิง ดร. กรกต  วีรเธียร

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเกียกกาย (งานโภชนาการ) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กับ สถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตร์) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กับ สถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

2547 – 2557 นายทหารโภชนาการ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

2557 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายเกียกกาย (งานโภชนาการ) รพ.พระมงกุฎเกล้า

ไตรภพ มีชัย, M.Sc., CDT

ตำแหน่ง

นักกำหนดอาหารโรงพยาบาลกรุงเทพ

การศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรนักกำหนดอาหารวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ฝากคำถามกับผู้เชี่ยวชาญ ส่งข้อความ