ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อเกิดภาวะขาดสารอาหาร

ความต้องการอาหารในแต่ละช่วงวัยนั้นย่อมมีความแตกต่างกันออกไป มีบ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อย ครอบครัวจึงมักเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของวัยชราที่มีความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจทำให้ผู้สูงอายุถูกมองข้ามในเรื่องความสำคัญของโภชนาการ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารตามมาได้

Blog-2018-1200x900-I

 

สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดสารอาหาร ได้แก่

 1. การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารที่ทำหน้าที่ได้ลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
  – ฟันหลุดร่วงจึงจำเป็นต้องใส่ฟันปลอม ทำให้การเคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก
  – ต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายลดลงส่งผลให้การย่อยโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งลดลง
  – มีปากลิ้นแห้ง การรับรู้รสลดลง เนื่องจากต่อมรับรสมีจำนวนลดลง
  สาเหตุเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะเบื่ออาหารมากขึ้น ร่วมกับมีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดน้อยลงอาหาร จึงค้างอยู่ในกระเพาะนานขึ้น ผู้สูงอายุจึงมีความรู้สึกหิวน้อยลง
 2. ปัญหาทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 69.3 เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อยคนละ 1 โรค และอย่างน้อยร้อยละ 70 เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกัน เป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุต้องมีข้อจำกัดในการเลือกรับประทานอาหาร เช่น โรคไตวายเรื้อรังต้องลดการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มหรือผลไม้บางประเภท ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรต้องลดอาหารที่มีรสหวานจัด อาหารทอด หรืออาหารมัน เป็นต้น ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารไม่อร่อยเพราะรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยรับประทานจึงทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง
 3. ผลข้างเคียงจากยา เมื่อมีโรคประจำตัว ทำให้ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง การรับประทานยาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงได้ยาก ยาที่ผู้สูงอายุรับประทานอาจมีผลข้างเคียงรบกวนกระบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย โดยผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายโรค ทำให้ต้องมีการใช้ยาร่วมกันหลายชนิด เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบจากการใช้ยาต่อภาวะโภชนาการได้มากกว่าวัยหนุ่ม
 4. ปัญหาด้านจิตใจ เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามในสังคมไทยปัจจุบัน ที่ผู้สูงอายุมักอาศัยอยู่ตามลำพัง มีการสูญเสียคู่ชีวิต หรือขาดการดูแลจากลูกหลาน ทำให้ผู้สูงอายุ เกิดภาวะซึมเศร้า เบื่อหน่ายและรับประทานอาหารน้อยลง ร่วมกับขาดการช่วยเหลือดูแลในการจัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้สูงอายุ
 5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ขาดรายได้ ทำให้ความสามารถในเลือกซื้ออาหารที่ดีมีประโยชน์มารับประทานได้น้อยลงจึงเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีคุณภาพลดลงตามรายได้ที่มีอยู่

เมื่อผู้สูงอายุขาดสารอาหารจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาหลายประการ

ที่มา :http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5536